Сервис за приступ регистру примљених неизвршених решења у принудној наплати

Опис

Сервис за претраживање примљених неизвршених решења у принудној наплати.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ регистру примљених неизвршених решења у принудној наплати:
 - EnforcedCollectionDecisionService
 - EnforcedCollectionDecisionXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде EnforcedCollectionDecisionService-а враћају објекте типа DataSet.
Mетоде EnforcedCollectionDecisionXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/EnforcedCollectionDecisionService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/EnforcedCollectionDecisionXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/EnforcedCollectionDecisionService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/EnforcedCollectionDecisionXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetEnforcedCollectionDecisionCount Метода враћа укупан број примљених неизвршених решења за дужнике у принудној наплати.
GetEnforcedCollectionDecision Метода враћа податке о примљених неизвршених решењима за дужнике у принудној наплати.
GetEnforcedCollectionDecisionIssuerCount Метода враћа укупан број доносиоца решења у принудној наплати.
GetEnforcedCollectionDecisionIssuer Метода враћа податке о доносиоцима решења у принудној наплати.
GetEnforcedCollectionDecisionIssuerType Метода враћа типове доносиоца решења у принудној наплати.