Систем веб-сервиса Народне банке Србије

Народна банка Србије је одлучила да известан скуп својих података публикује за јавност путем скупа одговарајућих јавних веб-сервиса.
На тај начин је јавности омогућен приступ подацима који су у поседу Народне банке Србије, употребом конзистентних програмских интерфејса, заснованих на усвојеним светским стандардима.


О веб-сервисима

Веб-сервиси су софтверске компоненте које омогућавају програмско повезивање дистрибуираних апликација (или других софтверских компоненти) на основу стандардизованих формата комуникације. На тај начин они омогућавају програмско повезивање дистрибуираних софтверских компоненти независно од оперативног система и технологије на којима су имплементирани.
Размена података код веб сервиса се обавља преко SOAP (Simple Object Access Protocol) протокола.


Врсте услуга (сервиса) које пружамо

Систем веб-сервиса Народне банке Србије се састоји од следећег скупа сервиса:

- Сервис за приступ основним шифарницима

сервис омогућава приступ шифарницима земаља и валута

- Сервис за приступ курсним листама

сервис омогућава преглед свих курсних листа НБС почев од 15.05.2002.

- Сервис за приступ текућој курсној листи

сервис омогућава преглед текуће курсне листе НБС

- Сервис за приступ курсним листама по мењачким пословим

сервис омогућава приступ подацима о минималним износима динара које банке наплаћују при откупу ефекте, односно максималним износима динара које банке наплаћују при продаји ефективе

- Сервис за приступ регистру ималаца рачуна

сервис омогућава претраживање јединственог регистра рачуна

- Сервис за приступ регистру дужника у принудној наплати

сервис омогућава приступ подацима о дужницима у принудној наплати

- Сервис за приступ регистру примљених неизвршених решења у принудној наплати

сервис за претраживање примљених неизвршених решења у принудној наплати

- Сервис вредности инвестиционих јединица добровољних пензионих фондова

сервис омогућава приступ подацима о вредности инвестиционих јединица добровољних пензионих фондова

- Сервис за приступ eфективним преконоћним стопама

сервис омогућава преглед каматне стопе по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији

- Сервис за приступ регистру учесника на тржишту осигурања

сервис омогућава приступ подацима о учесницима на тржишту осигурања

- Сервис статистике коришћења услуге

сервис омогућава приступ подацима о статистици коришћења сервиса


Овај скуп услуга није коначан и планира се његово проширење у складу са потребама корисника.
 
Народна банка Србије задржава право измена на сервисима, о чему ће клијенти бити правовремено обавештени.